ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Gelir Artırıcı Çalışmalar
Gelir Artırıcı Çalışmalar
GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Gelir Arttırıcı Çalışmalar (GAÇ), belediyelerin maddi kaynakların arttırılması ve buna bağlı olarak kaliteli hizmet üretilmesini sağlayan danışmanlık hizmetidir.

 

Özet

GAÇ, kurumun mevcut gelirlerinin arttırılması ve yeni gelir kalemlerinin oluşturulması için Mevcut Durum Analizi, Eylem Planı, Eylem Planının Uygulanması ve İzleme-Değerlendirme süreçlerinden oluşan detaylı bir danışmanlık hizmetidir.

Belediyelerin genişleyen hizmet alanları, mevzuatla beraber artan fonksiyonları, yerel hizmetlerden beklenen kalite anlayışının yükselmesi kurumların giderlerinin artmasına neden olmaktadır. Yerel yönetimlerin mevcut kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmayı gerektiren bu yeni anlayışıyla hesap verme, kurumsal mali ve performans sorumluluğu taşımaktadırlar.

Belediyelerin gelirlerini öz kaynaklar, merkezi yönetim bütçe gelirinden alınan pay ve merkezi yönetimden yapılan transferler oluşturmaktadır. Öz kaynaklar; yerel vergi gelirleri, yerel harçlar, harcamalara katılım payı, ücrete tabi işler ve iştirak gelirlerin oluşur. Belediye mevzuatında sayılan tahsil edilebilecek 179 adet gelir kodu bulunmaktadır.

Öz kaynakların arttırılabilmesi için 4 aşamadan oluşan bir çalışma yürütülmektedir. Mevcut durumun saptanması, uygun bir eylem planının ortaya konması, eylemlerin hayata geçirilmesi ve değerlendirme- izleme süreciyle sonucun raporlanmasıdır.

1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

Kurumun mevcut gelirlerinin, idari yapının ve sistemin çalışma şeklinin değerlendirildiği, yeni gelir kalemlerinin ortaya konduğu ve sorunların tespitini sağlayan durum tespitini yapıldığı ilk aşamadır.

1. Aşama : Mevcut Durum Analizi Süreçleri
1.1 Gelir Süreçlerinin Değerlendirilmesi
1.2 Organizasyon Şemasının Analizi
1.3 Tarife Analizi
1.4 Gelir Bütçe ve Gerçekleşmelerin Değerlendirilmesi
1.5 Terkin ve Kayıttan Düşmeler
1.6 Muhasebe ve Gelir Uyumu
1.7 Tahakkuk Edilmeyen Gelirler
1.8 Alternatif Gelirlerin Değerlendirilmesi
1.9 Tahsil ve Takipte Yaşanan Sorunlar
1.10 İşletme Yönetiminin Değerlendirilmesi
1.11 Finansman İhtiyacının Ortaya Konulması
2.Aşama: Eylem Planı

Mevcut durum analizinden sonra yapılacak geliştirme ve iyileştirmelerin neler olduğunun ortaya konulması amacıyla detaylı bir plan hazırlanır.

2.Aşama : Eylem Planı Süreçleri
2.1 Gelir Süreçlerinin İyileştirilmesi
2.2 Organizasyonların Etkinliğinin Sağlanması
2.3 Tarifenin Geliştirilmesi
2.4 Tahakkuk Arttırıcı Önlemler
2.5 Terkin ve Kayıttan Düşmelerin Kurala Bağlanması
2.6 Muhasebe ve Gelir Bütünlüğünün Sağlanması
2.7 Alternatif Gelirlerin Devreye Alınması
2.8 Tahsil ve Takip İyileştirmelerin Yapılması
2.9 İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi
2.10 Alternatif Finansman İmkânlarının Devreye Alınması
2.Aşama: Eylem Planının Uygulanması

Hazırlanan Eylem Planının ilgili birimlerce uygulamaya alınmasıdır.

3.Aşama: İzleme ve Değerlendirme

Eylem planı oluşturduğu sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik detaylı raporlanma çalışmasıdır.1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun